Saida mak sensu ne'e

Sensu ne'e akontese dala ida de'it kada tinan 10 no fó ideia ba ita kona-ba ema hotu no umakain hotu iha Irlanda Norte.

Sensu ne'e husu pergunta hanesan ba ema hotu iha maizumenus loron ne'ebé hanesan – Loron Sensu: Iha Domingu loron 21 fulan Marsu tinan 2021.

Informasaun sira ne'ebé halibur ona iha sensu ne'e, uza atu ajuda foti desizaun kona-ba oinsá mak atu planeia no finansia atendimentu/servisu sira ne'ebé maka importante liu hanesan edukasaun, transporte no saúde.

Tuir lei Ita tenke kompleta sensu ida ne'e. Se Ita la tuir, ka Ita fó sai informasaun falsu, ema bele foti prosesu hasoru Ita no bele hetan multa até £1.000.