ไทย ความช่วยเหลือและการสนับสนุน : ภาพรวม

การสำรวจสำมะโนประชากรคืออะไร

การสำรวจสำมะโนประชากรคือการสำรวจที่เกิดขึ้นทุก ๆ 10 ปีและช่วยให้เราเห็นภาพของประชากรและครัวเรือนทั้งหมดในอังกฤษและเวลส์ การสำรวจสำมะโนประชากรครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการสำรวจจะช่วยในการวางแผนและจัดสรรงบเพื่อการบริการสาธารณะในท้องถิ่น รวมถึงบริการด้านภาษา ตัวอย่างเช่น NHS อาจต้องให้บริการแปลภาษาและล่ามในบางภูมิภาค

Office for National Statistics (สำนักงานสถิติแห่งชาติหรือ) (ONS) วางแผนและดำเนินการสำรวจสำมะโนประชากรในอังกฤษและเวลส์

ใครที่ต้องทำแบบสำรวจสำมะโนประชากร

การสำรวจสำมะโนประชากรจะถามคำถามเกี่ยวกับคุณและครอบครัวของคุณและสิ่งสำคัญคือทุก ๆ คนในอังกฤษและเวลส์จะต้องมีส่วนร่วม

Warning:

คุณต้องกรอกสำมะโนประชากรตามกฎหมาย

การให้ข้อมูลเท็จหรือการไม่ตอบแบบสำรวจสำมะโนประชากรให้เสร็จสมบูรณ์ถือเป็นความผิดและคุณอาจถูกปรับได้ถึง 1,000 ปอนด์ คำถามบางข้อที่มีป้ายกำกับไว้ชัดเจนว่าโดยความสมัครใจ ไม่ถือว่าเป็นความผิด หากคุณไม่ตอบคำถามเหล่านี้

ข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

การพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรน้อยกว่าสามเดือน

คุณไม่ต้องรับผิดชอบในการกรอกข้อมูลสำมะโนประชากรหากคุณพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรน้อยกว่าสามเดือน เจ้าของที่พักของคุณอาจถามคำถามคุณเพื่อให้พวกเขากรอกข้อมูลสำมะโนประชากรเกี่ยวกับคนที่อยู่ในบ้าน

เมื่อใดควรตอบแบบสำมะโนประชากรของคุณ

ทุกครัวเรือนควรตอบแบบสำรวจสำมะโนประชากรให้แล้วเสร็จ ภายในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021 หรือหลังจากนั้นโดยเร็วที่สุด

สถานการณ์ของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไประหว่างการแพร่ระบาดของโโรนาไวรัส ตอบคำถามทั้งหมดตามสถานการณ์ของคุณในขณะนี้