भाषा सहयोग र सहायता : तपाइंको जनगणना कागजमा सम्पन्न गर्ने

Important information:

तपाईंले आफ्नो जनगणनाको फारम अंग्रेजीमै भर्नुपर्ने हुन्छ । यदि तपाईं वेल्समा बस्नुहुन्छ भने वेल्शमा पनि भर्न सक्नुहुन्छ ।

तपाईंको जनगणना अरुले भरिदिन सक्छन् वा तपाईंलाई जनगणना आफैं भर्न सहयोग गर्न सक्छन् ।

घरबार प्रश्नावली निर्देशिका पुस्तिका

तपाईंलाई आफ्नो जनगणना कागजमा भर्न सहयोग गर्नका लागि भाषा को पुस्तिका डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ । उक्त बुकलेटमा भाषा मा जनगणनाका हरेक प्रश्न र थप जानकारीहरुको अनुवाद राखिएका छन् ।

यदि तपाईं वेल्समा बस्नु हुन्छ भने प्रश्न नं. 17 जनगणना फारममा भएको अतिरिक्त प्रश्न हो जुन घरघराना प्रश्नावली मार्गदर्शन बुकलेटमा अनुवाद गरिएको छैन ।

Important information:

तपाईंले आफ्ना जवाफहरु कागजको जनगणना फारममै लेख्नु पर्छ, मार्गदर्शन बुकलेटमा होइन ।